Kamari Ry

Kamari ry perus­tet­tiin kesällä 2005 elvyt­tä­mään ja yllä­pi­tä­mään kama­ri­musii­kin ja –musi­soin­nin ase­maa suo­ma­lai­sessa kult­tuu­rie­lä­mässä. Kun­nian­hi­moi­sen tar­koi­tuk­sen takana oli ryhmä nuo­ria, joita yhdisti kiin­nos­tus kama­ri­musiik­kiin ins­ti­tuu­tioista ja ennak­koa­se­tel­mista vapaana taidemuotona.

Kama­ri­musiikki on syn­ty­nyt vapaan ken­tän tai­teeksi, ja se kukois­taa kai­keti par­hai­ten suur­ten salien ulko­puo­lella. Kama­ri­musii­kissa on näke­myk­semme mukaan kysy­mys ennen kaik­kea musii­kin ja koki­jan, soit­ta­jan ja kuu­li­jan lähen­tä­mi­sestä – tele­vi­sio­kult­tuu­rin myötä kadon­neen intii­miy­den löy­tä­mi­sestä uudel­leen. Kama­ri­musiikki ja tai­teet ovat tär­keä voi­man­lähde. Tai­teel­li­sia raja-aitoja tär­keäm­pää on teke­mi­nen, kuun­te­le­mi­nen ja elävä musisointi.

Hallitus

Hal­li­tus vuonna 2016:
  • Rebekka Angervo, puheen­joh­taja
  • Markus Kaarto, vara­pu­heen­joh­taja
  • Jussi Virolainen, sih­teeri
  • Mikko Lehtola
  • Lauri Vaahtoranta

Vuo­si­ko­kous valit­see yhdis­tyk­selle hal­li­tuk­sen aina kalen­te­ri­vuo­deksi kerrallaan.

Liity jäseneksi!

Jäsen­ka­te­go­rioita on kaksi, var­si­nai­nen jäsen ja kan­nat­tava jäsen. Yhdis­tyk­sen sään­nöissä sano­taan seuraavaa:

”Yhdis­tyk­sen var­si­nai­seksi jäse­neksi voi­vat liit­tyä tai­deo­pis­ke­li­jat, tai­deam­mat­ti­lai­set ja tai­detta har­ras­ta­vat hen­ki­löt, jotka hyväk­sy­vät yhdis­tyk­sen tar­koi­tuk­sen ja sään­nöt. Kan­nat­ta­vaksi jäse­neksi voi­daan hyväk­syä yksi­tyi­nen hen­kilö, joka haluaa tukea yhdis­tyk­sen tar­koi­tusta ja toimintaa.”

Uudet jäse­net hyväk­syy hake­muk­sesta yhdis­tyk­sen hal­li­tus. Käy­tän­nössä tämä tar­koit­taa sitä, että var­si­nai­seksi jäse­neksi hake­van tulee esit­tää hake­muk­ses­saan lyhyt perus­telu suh­tees­taan tai­teen­har­joit­ta­mi­seen (kts. yllä) kun taas kan­nat­ta­vaksi jäse­neksi liit­ty­mi­seen riit­tää yhteys­tie­dot ja jäsen­mak­sun mak­sa­mi­nen yhdis­tyk­sen tilille.

Yhdis­tyk­sen jäse­neksi lii­ty­tään seuraavasti:

A) Lähetä yhteys­tie­tosi, eli 1. Nimesi 2. Säh­kö­pos­tio­soit­teesi (pakollinen) ja/tai pos­tio­soit­teesi (vapaaehtoinen) 3. jäsen­ka­te­go­ria eli varsinainen/kannattava jäsen säh­kö­pos­tilla osoit­tee­seen kamari@kamari.org

B) sekä maksa jäsen­maksu yhdis­tyk­sen tilille Tilinro Ålands­ban­ken FI88 6601 0001 0262 85 (BIC:AABAFI22) mak­sun suu­ruus vuo­delle 2013: var­si­nai­set jäse­net 15 EUR kan­nat­ta­vat jäse­net 35 EUR